Тансу Осман - петокурсничка в специалност "Право" на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, е избрана за законодателен сътрудник на Народното събрание на Република България. Тя участва в конкурс за "Студентската програма за законодателни проучвания" на Парламента.

Програмата е функционално направление в дейността на Парламентарната библиотека и цели информационно осигуряване на законодателната дейност на народните представители и разширяване на участието на гражданското общество в законодателния процес. Студентите, избрани за законодателни сътрудници, работят под ръководството на научни ръководители и с помощта на координатора на програмата.

За Тансу Осман обучението в специалност "Право" на ВСУ "Черноризец Храбър" е поредно висше образование, след бакалавърската специалност "Бизнес администрация" със специализация "Данъчно право" в реномирания Кьолнски университет и магистратурата по Стратегическо управление и бизнес консултиране в Международно бизнес училище също в немския град. Тя избра ВСУ "Черноризец Храбър", за да надгради знанията си в областта на правото.

Тансу е лицензиран застрахователен брокер към Кьолнската индустриална камара. Била е организатор и говорител на Международния бизнес конгрес за студенти през 2016 г. „World Business Dialogue“, в който участват преподаватели и студенти от 70 страни.

Владее три езика - английски и немски на най-високо ниво, и френски език на ниво B1.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.