На посещение днес в Административен съд – Варна бяха студенти II курс по право от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, водени от техния преподавател по административно право и процес д-р Марина Михайлова. Студентите присъстваха на съдебни заседания по касационни дела срещу решения на Районен съд – Варна, свързани с обжалване на наказателни постановления на Областна дирекция на МВР – Варна, Дирекция „Инспекция по труда“, отдел „Фискален контрол“ – НАП – Варна, Електроразпределение „Златни пясъци“ АД, Дирекция „Автомобилна инспекция“ и ОД на МВР - сектор „Пътна полиция“.

Председателят на тричленния касационен състав и Председател на Административен съд – Варна – съдия Елена Янакиева разясни на студентите какъв е редът за обжалване на наказателни постановления, коя е първа и коя касационна инстанция. С историята на административните съдилища, видовете дела, които разглеждат и професията „съдия“ запозна младите хора съдия Янакиева, като постави акцент на независимостта и тайната на вземане на решения от съдиите по делата. „Вие, като бъдещи юристи, трябва да се научите да формирате свое становище, само когато сте се запознали задълбочено с доказаните факти, защото съдиите са обвързани с доказателствата и правният резултат зависи от тях. Съдията е арбитър и взема решение съобразно доказаните факти“ – обобщи съдия Елена Янакиева. Колко е важно практическото обучение за бъдещата им работа като магистрати, разясни Председателят на съда и отправи покана към студентите да посещават съдебни заседания и без предварителна уговорка, защото те са публични и не се ограничава достъпът до тях. Успех, амбиция и вдъхновение в учението и бъдещата им работа, пожела съдия Янакиева на младите хора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.