С приключването на учебния процес в ТУ – Варна, стартирането на летния период и на база дългогодишното партньорство между фирма ТЕСИ ООД и ТУ – Варна в лицето на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ (ТМММ), студентите от спец.

„Компютъризирани технологии в машиностроенето“ и спец. „Машиностроителна техника и технологии“ получиха покана за посещение в заводите на ТЕСИ ООД. Групата студенти беше водена от преподаватели на кат. ТМММ – доц. д-р инж. Таня Аврамова и гл. ас. д-р инж. Димка Василева.

По време на посещението си в ТЕСИ ООД, студентите бяха запознати с летните платени стажове, които предлага фирмата, освен това бяха представени и други специално разработени за студенти програми като: „Стипендиантска програма на ТЕСИ“, при която в зависимост от успеха фирмата изплаща различни стипендии; Програма за развитие на млади специалисти „Старт на кариерата” и други възможности за работа.

Групата студенти и техните ръководителя бяха допуснати до производствената част на фирма ТЕСИ ООД, където не само бяха представени производствените възможности на фирмата, технологиите и оборудването, както и възможните работни позиции, но и се срещнаха с много бивши възпитаници на ТУ – Варна, реализирали се като кадри на фирма ТЕСИ ООД.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.