Варненската галерия „Ларго“ представя „Откровения“ - изложба-мозайка на Страхил Найденов. От 14 май в галерията за втори път ще се представи плевенския автор Страхил Найденов със самостоятелна изложба - мозайка. След първата му изява „Градът“ в „Ларго“ през 2020 година, творецът се завръща във Варна, за да представи най- новите си пана и скулптури.

Настоящата изложба носи името „Откровения“ и включва над 25 творби, изработени от най- естествените и чисти природни материали.

Откриването на изложбата ще бъде от 18:30 часа в галерия "Ларго" (ул. "Хан Крум" 8). На него ще присъства и авторът. Изложбата ще може да бъде разгледана до 2 юни.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.