Стотици мъртви риби са открити в река Крумовица край Крумовград. Според очевидци те са намерени в района на промишлено предприятие, близо до заустването на канализацията за отпадни води.

Сигналът се проверява от Регионалната екоинспекция в Хасково, съобщава БНР.

Това е първият екологичен инцидент в река Крумовица, каза Марияна Колева, изпълняващ длъжността директор на инспекцията:

„Установено е наличие на умряла риба, взети са проби от мястото. Реката е била с много малко вода, маловодието в момента е силно. Измереният кислород на мястото е бил сравнително добре в този момент. Активната реакция pH също е добре. Измерените на място показатели не показват причина за измирането. Все пак взета е проба от градския колектор и от реката преди заустването“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.