Снимка: МС

„На финалната права по сформиране на бъдещ кабинет усещането, че вече политическите процеси не протичат по обичайната си демократична логика, е осезаемо. В тази връзка гражданите имат право да знаят на първо място кой определя приоритетите и кой определя постовете в потенциалния нов кабинет в процеса на неговото изграждане“. Това заяви министър-председателят Стефан Янев в началото на редовното правителствено заседание. Премиерът бе категоричен, че гражданите трябва да разбират добре логиката за провеждане на политическите консултации и как следва да се постигне работещо парламентарно мнозинство. Според Янев връзката между политическото представителство и гражданите - техните избиратели, трябва да е ясна, ефективна и да съществува.

„Последователността в действията и в политическото говорене е именно онзи предсказуем и необходим елемент от връзката между гражданите и политическите партии, който ако не съществува или не е устойчив, се наказва от избирателите“, отбеляза министър-председателят.

 

Премиерът Янев напомни, че на 7 юни т. г. бе проведено извънредно заседание на Съвета по сигурността, на което бяха констатирани редица дефицити в съществуващата уредба и в начина на управление на системата за защита на националната сигурност. В този контекст със заповед на премиера бяха назначени две работни групи, които подготвиха анализи по очертаните проблеми. Една от работните групи, ръководена от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, е изготвила анализ на съществуващата нормативна наредба и е направила предложение за изменения. „Затова днес на вниманието на колективния орган - Министерски съвет, ще бъде представен именно този анализ за вземане на решение за по-нататъшни стъпки“, уточни министър-председателят. Янев подчерта, че след като правителството приеме днес анализа и предложените промени в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане до края на седмицата. „Предложението ми е да сформираме междуведомствена работна група под ръководството на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност, който да предложи нов механизъм и изработването на нов закон за управление на кризи", акцентира министър-председателят Стефан Янев. Премиерът подчерта, че такъв закон в момента не съществува.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.