Първият във Варненска област паметник на Светите братя Кирил и Методий да бъде в Аксаково. Това е волята на гражданите на Аксаково, които се включиха в организираното обществено допитване. Повече от 90 процента от хората са обявили своята подкрепа, съобщи за Радио Варна Руска Илиева, заместник кмет на Община Аксаково.

Монументът ще се намира в центъра на Аксаково, между сградата на Общината и пред читалище "Просвета". "Смятаме, че това е най-подходящото място за този паметник", посочи Илиева.

Следва дълга процедура, за да бъде изграден монументът по всички законови правила. Тя включва изработка на проект, възложен от Община Аксаково за инсталация на паметник и гипсов макет на две фигури. След решение на Общинския съвет на 27 април са подготвени необходимите документи, които са изпратени до Министерството на културата. Те ще бъдат разгледани от специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства. "Очакваме след одобрение и съгласуване на този проект оттам насетне, по Закона за обществените поръчки, да възложим самата изработка. Силно се надявам до следващия 24 май паметникът да бъде готов", допълни Руска Илиева.

Фигурите на Светите братя Кирил и Методий ще бъдат в цял ръст. Проектът е на Николай Нинов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.