Във Варна бе открита среща, свързана с проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базирано на обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС – с акроним ИнБулМарС 2“.

"Това е третият етап от тази значима дейност, свързана с управлението на единното морско наблюдение на тази среда. Тя започна преди 4 години", съобщи при откриването на срещата изпълнителният директор на ИА „Морска администрация“ кап. Живко Петров.

В срещата взеха участие още заместник-министърът на земеделието, храните и горите и Ръководител на УО на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. Георги Събев, контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили на България, представители на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), заинтересованите страни, както и партньорите по проекта – Военноморските сили, Главна дирекция „Гранична полиция“, Агенция „Митници“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Държавна агенция „Национална сигурност“.

"Системата ще ни даде възможност да получим в реално време пълна информация в критични моменти, както и обмен на информация с нашите партньори", уточни значението на цялостния проект, контраадмирал Кирил Михайлов.

От министерството на транспорта уточниха, че общият бюджет на проекта ИнБулМарС 2 е на стойност 3 017 090 лв., от които 2 262 817 лв. (85%) са предоставени от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а националното съфинансиране е в размер на 754 272 лв. (15%).

Крайният срок за изпълнение на проекта е 4 февруари 2023 г. като Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е бенефициент.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.