Със Заповед № РД-16-12/10.04.2020 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Долни чифлик и с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Детелина, с. Рудник, с. Кривини и с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна.
Изпълнител на договора е „Геобилд инженеринг” ООД, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД 15-91 от 17.10.2016 г.
КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?
Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен да представи:
- Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);
- Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;
- Копия от архитектурни проекти за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).
КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ
Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри ще се извършват в периода по графици за геодезически заснемания на имоти и сгради и изработване на схеми на самостоятелните обекти (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.), които ще бъдат обявени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна, в сградата на община Долни чифлик, в сградите на кметствата, както и на интернет сайта на АГКК - www.cadastre.bg.
Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР всеки собственик е длъжен, след като екипите на фирмата-изпълнител представят карта за легитимация, да осигури свободен достъп в имота за извършване на измерванията на имотните граници и сградите.
ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
- Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;
- Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;
- След влизане в сила на КККР, установените в тях несъответствия, могат да се отстраняват по реда на Глава VI от ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в КККР, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1, т.1, 2 и3 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);
- Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН – не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя;
- С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, гражданите могат да се запознаят на адрес: www.cadastre.bg – раздел „Често задавани въпроси”.

Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Варна, varna@cadastre.bg
„Геобилд инженеринг” ООД – тел. 0879487796, e-mail: gbeng@abv.bg

ГРАФИК
за предоставяне на документи за собственост и анкетиране за СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ
Копия на документи за собственост и може да предоставите в открити приемни в кметствата на:

с. Рудник от 14.08.2020 г. до 17.08.2020 г. вкл.
с. Юнец от 18.08.2020 г. до 19.08.2020 г. вкл.
с. Пчелник от 23.08.2020 г. до 25.08.2020 г. вкл.
с. Кривини от 20.08.2020 г. до 21.08.2020 г. вкл.
с. Старо Оряхово от 10.08.2020 г. до 13.08.2020 г. вкл.
с. Детелина от 10.08.2020 г. до 13.08.2020 г. вкл.
гр. Долни чифлик – в сградата на община Долни чифлик от 24.08.2020 г. до 28.08.2020 г. вкл.
или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : d_chiflik1@cadastre.bg (важи за всички населени места).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.