Община Аксаково съобщава, че стартира изработването на кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Доброглед, с. Долище, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово, с. Куманово, с. Орешак, с. Припек и с. Слънчево,

Изпълнител на договора “Консултантска агенция АРГУС” ООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № 931 от 25.09.2002г.

От общината уточняват още, как, къде, и кога ще се осъществява събирането на информация може да се получи на електронен адрес: aksakovo@cadastre.bg (важи за всички населени места) или в сградата на община Аксаково – eт.1 всеки работен ден: от 9.00 ч. до 16.00 ч.; в срок от 22.03.2021 г. до 02.04.2021 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.