ЕРП Север започна профилактика на съоръженията в близост до учебните заведения, намиращи се на територията на Североизточна България. Извършват се извънредни обходи на електрическите уредби, захранващи училища, университети и детски градини.

При нужда по време на огледите се подменят елементи от електроразпределителната мрежа. Кампанията се осъществява по повод началото на учебната година с цел да се потвърди, че съоръженията са в изправно техническо състояние и пълна безопасност.

„Като отговорно електроразпределително дружество следваме нашите задължения и създаваме спокойствие и благоприятни условия за нашите деца. Специалистите ни са в постоянна готовност да реагират незабавно при непредвидени повреди.

Призоваваме всички наши клиенти да бъдат бдителни и своевременно да ни информират, ако забележат нередности по електрическите съоръжения“, апелират от ЕРП Север.

Сигнали могат да бъдат подавани на денонощната телефонна линия 0700 161 61, на имейл адрес info@erpsever.bg или в центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.