Наситената на прояви програма, свързана с празника на Аксаково вече е готова и от общината я публикуваха в своя официален сайт. От нея става ясно, че проявите ще започнат още в сряда, 25 август, и официално ще приключат на 29 август.

При закриването на празничната вечер в концерта се очаква да пристигне популярната звезда на родния шоубизнес Рафи.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.