Във връзка с изпълнението на проект за основен ремонт на бул. „Чаталджа“ и ул.“Братя Бъкстон” от 08.02.2021 г. (понеделник) до 15.02.2021 г. ще бъде затворена за движение ул. „Братя Бъкстон“ в частта от ул. „Битоля“ до ул. „Илинден“ и бул. „Чаталджа“ от ул. „Илинден“ до ул. „Ген. Колев“, съобщават от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.