Нелегални търговци на риба бяха установени след проверка на служители от РК Варна в района на общински ферибот “Белослав”, съобщават от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в официалната си страница в социалните мрежи.

Заловените нарушители не притежавали документи за превоз и продажба на риба, за което са съставени АУАН.

В хода на проверката е забелязано лице, извършващо риболов чрез т. нар. косене (търмъчене), съобщават още от ИАРА. На нарушителя е съставен акт. За това нарушение Законът предвижда глоба от 1000 до 2000 лева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.