Същото се отнася и за спектакълът "Криворазбраната цивилизация" от Добри Войников, който трябваше да бъде представен утре на основната сцена на театъра. Планираните представления в Градската художествена галерия на „Приятели?“ от Здрава Каменова и „Поразените“ от Теодора Димова също отпадат, съобщават от ТПМЦ Варна.

Спектакълът ,,Поразените" ще се играе на 15 декември, 19.00, Основна сцена. Зрителите могат да върнат или да презаверят билетите си за друг спектакъл по техен избор от декемврийска програма. Закупените билети за "Поразените" важат без заверка.

Събитията на Драматичен театър "Стоян Бъчваров" Варна се провеждат, съгласно изискванията за носене на предпазни маски и съблюдаване на необходимата дистанция, при 30% запълнена зала.Билетна каса, ТМПЦ, пл. „Независимост“ 1.

Телефони за връзка: 052/66 50 22; 052/ 66 50 20 ; 052/66 50 11
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.