Специализираната прокуратура ще поиска съдействие от учени и независими специалисти с международно признание в областта на археологията да направят експертни оценки на иззетите от сградата на „НОВЕ ИНТЕРНАЛ“ ЕООД- София предмети с белезите на културно-исторически ценности.

Става дума за сградата, където се намираше колекцията на намиращия се в Дубай Васил Божков. След изземването от там 6778 антики бяха пренесени в Националния исторически музей.

От прокуратурата уточняват, че те се съхраняват при спазване на утвърдените правила и при осигурена охрана от органите на МВР.

С оглед обективната оценка на предметите, които според обвинението са незаконно придобити от разследвания за 19 престъпления Васил Божков, започват разговори с водещи археолози от Германия, Италия и други страни членки на Европейския съюз, на които да бъде възложено да установят актуалния статут, културно-историческата и финансова стойност на иззетите антики, съобщава БНР.

Снимка:prb.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.