Уникалният исторически комплекс край Провадия – най-стария солодобивен и градски център в Европа, отваря врати, съобщи Агенция „Фокус”.

Всеки ден от 26 април до 6 май обектът ще бъде отворен от 9.00 до 14.00 часа. Групите ще бъдат развеждани от екскурзовод на всеки кръгъл час до 14.00 часа включително.

Обиколката с беседата на екскурзовода трае около 50 минути.

На 27 и 28 април посетителите за първи ще могат да посетят работещ сондаж непосредствено до могилата и да се запознаят с технологията за добив на разсол, както и заснемането с камера на сондажа по нов високотехнологичен начин.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.