Център от ново поколение „Европа Директно“ отвори врати в сградата на Социалната чайна във Варна на ул. „Преслав“ 53. На официалното откриване присъстваха кметът на Варна Иван Портних и Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. Домакин на събитието бе Десислава Джипова - изпълнителен директор на чайната, както и партньори на организацията.

Социална чайна е пример за добро сътрудничество между неправителствения сектор и Община Варна. Радвам се, че това място вече има и европейско измерение. Сигурен съм, че тази устойчивост се дължи на хората, които са съпричастни към каузите, които се развиват тук, каза кметът Иван Портних.

В новия център ще бъдат представени актуалните приоритети на Европейската комисия, а гражданите ще могат да отправят запитвания и да получават информация по теми за обучение, работа, екология и други. Финансирането е осигурено от Европейската комисия, а срокът на проекта е 5 години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.