През 2021 г. община Дългопол разкрива нова социална услуга - „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност. Тя ще се предоставя на 48 лица от 30 асистенти. Съгласно чл.93 от Закона за социалните услуги.

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: • самообслужване; • движение и придвижване; • промяна и поддържане на позицията на тялото; • изпълнение на ежедневни и домакински дейности; • комуникация. Асистентската подкрепа се предоставя за: • лица в нетрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се извършва чрез изготвянето на предварителна оценка на потребностите от социални услуги. Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” завяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице.

След извършен подбор, първоначално ще бъдат включени 48 лица /кандидат-потребители/, а останалите кандидати ще бъдат включени в Регистър на чакащите. Към заявлението се прилагат следните документи 1. Документ за самоличност (за справка); 2. Копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова, с определена чужда помощ); 3. Копие от медицински протокол на лекарска консултативна комисия (ако има такъв); 4. Медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние; 5. Копие на документ за настойничество/попечителство; 6. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец

Асистентската подкрепа през 2021 г. ще се предоставя почасово в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.