Протестиращи от Бяла затвориха в петък пътя Варна- Бургас с жива верига и автомобил с плакат, който гласи „Вън на зелената мафия мафия от Бяла и Карадере“ и предизвикаха огромни задръствания. Акцията е провокирана от предстоящото решение на Националния съвет по биоразнообразие към МОСВ, което предстои да бъде взето на 6 юли, за разширяване на обхвата на защитените територии в района, съобщава Радио Варна.

Атанас Трендафилов, бивш кмет на общината, Станислав Суков, общински съветник, и Тодор Тодоров, жител на Бяла посочиха мотивите си за недоволството.

Според Атанас Трендафилов с разширяването на обхвата на защитената зона се отнема поминъкът на жителите на Бяла, защото те няма да могат да използват имотите си за туризъм. С решението ще бъде спряно развитието на територията, така, че тя да носи съответните икономически ползи, каза още той. По думите му точно дивото къмпингуване е противозаконно.

Станислав Суков е категоричен, че трябва да бъдат защитени правата на гражданите, които имат земи и да не се позволи да бъдат засегнати интересите им.

„Все едно някои да дойде у вас и да ви каже, няма да можете да използвате вашата къща“, направи сравнение Суков.

Тодор Тодорв, който има лозе, сподели притесненията си, че земята му може да бъде отнета.

Секретарят на общината Йордан Чернев и кметът на общината Пеньо Ненов казаха, че ще защитят собствениците на имоти.

Чернев обясни, че предложението за промените на границите на зоната е мотивирано от изследване на БАН от 2013-а година, в което е посочено, че територията е местообитание на защитени видове. Той е на мнение обаче, че всички рестрикции, които са въвеждат с режимите се обезсмислят с единственото изключение, което се допуска - бивакуването. Точно това е най-вредно за околната среда и защитените видове и то трябва да бъде забранено, каза още Чернев.

Кметът на община Бяла посочи, че в Общия устройствен план се търси равновесие. Той каза, че е предвидено леко курортно строителство и трябва да бъде постигнат баланс между урбанизирането и запазването на природата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.