Смъртността в България през последната седмица на октомври рязко скача, в сравнение с октомври 2019-та година. Това показват последните данни на Националната статистика.

През последната седмица на октомври миналата година са починали 2010 души, тази година те са 2662-ма.

Това е и най-големият брой случаи на починали през тази 44-та седмица от годината от 2015-та година насам.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.