ЕРП Север завърши проекти на стойност над 70 хиляди лева от своята инвестиционна и ремонтна програма, чрез които ще повиши сигурността на електрозахранването на своите клиенти в няколко села, разположени западно от град Варна.

Извършен е монтаж на 111 птицезащитни устройства на стоманобетонни стълбове, а още 39 са монтирани на железорешетъчни стълбове по въздушния електропровод Ягнило в землището на с. Млада гвардия. Мястото се характеризира със струпване на прелетни птици по време на миграционния период и с поставянето на устройствата дружеството цели предпазване на пернатите от попадане под напрежение, с което ще бъде минимизиран броят на неплановите изключвания по мрежата. ВЕЛ Ягнило захранва селата Златина, Млада гвардия, Белоградец и Ягнило, както и част от с. Доброплодно. Извършената инвестиция ще подобри захранването на над 1700 клиенти на ЕРП Север в тези населени места. До края на 2021 г. предстои да бъдат монтирани още 20 птицезащитни устройства на железорешетъчни стълбове в землището на с. Белоградец, както и дистанционери в участъци с по-големи междустълбия. Дейностите са предприети с цел намаляване на смущенията в електрозахранването при миграцията на прелетните птици или при влошаване на метеорологичните условия. Периодът за изпълнение е избран след приключване на есенната миграция на прелетните птици, както и е съобразен с прибирането на реколтата от обработваемите площи.

Наред с поставянето на птицезащитни устройства и дистанционери е изпълнена и направа на просеки по ремонтната програма на ЕРП Север по дължината на ВЕЛ Войводино, който осигурява електрозахранването на с. Войводино, с. Николаевка и с. Дръндар, намиращи се на територията на община Суворово. В същата община са монтирани и птицезащитни устройства по ВЕЛ Суворово, чрез който се електрозахранва гр. Суворово и част от с. Чернево. Като част от своята инвестиционната програма след 01.12.21 година ЕРП Север ще започне и реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение на СТП 5 Белоградец, като по време на реконструкцията ще бъдат подменени старите проводници на мрежата с нови тип усукан изолиран проводник. Това ще подобри качеството на доставяната до клиентите електроенергия и ще минимизира авариите по мрежата на СТП 5 Белоградец.

Подобни проекти се изпълняват всяка година от електроразпределителната компания, като приоритетно се обезопасяват участъци, които са в близост до землищата на селата, където през пролетно-летния сезон се събират голям брой птици. Просеки се правят в райони, където растителността е твърде близо до въздушните линии и се извършва кастрене, за да се ограничи вероятността от прекъсване на електрозахранването при допир на клоните до електропроводите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.