След поредните две нощи на силно промишлено замърсяване на въздуха в Русе, за утре, 10 септември, е обявен мощен протест на хората.

Положението в Русе е нетърпимо вече 34 години. Не става дума за политика или инфраструктура, а за въздуха, който дишаха преди 220 000, а сега 155 000 човека. Този отровен въздух е една от причините за жестокото обезлюдяване на града.

Само за последните няколко дни на кмета Пенчо Милков втори път му се налага да втвърди тона като настоя за мобилна станция, която да измерва кой точно замърсява, не че не се знае, но законът е такъв - борави с доказателства.

"Има ясното уверение от министър Нено Димов, осъзнавайки важността за нашия град, да имаме мобилна станция за въздуха. Настоящият министър изрично ни отказа - писмено", заяви Милков.

Мотиви за отказа си министъра на екологията Емил Димитров не е посочил. Той не посещавал Русе, макар градът да е символ на екологичен проблем.

"Не може в Русе частта от Националната система за мониторинг да е едно камионче, което от няколко години вече не може да се движи, и което замерва няколко показателя, които изобщо не съвпадат с промишлените замърсители", посочи кметът на Русе и подчерта, че държавата не оказва необходимото съдействие, за да се реши този въпрос.

За утре, когато е обявено второто национално въстание, в Русе ще има протест - мощен, със затваряне на Дунав мост и с още едно искане, което няма цвят, а само мирис - на бакелит, на феноли, на водородни съединения, на алкини, на бензени, на етилени и на цялата гама от органична и неорганична химия, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.