Ръководството на Националния дворец на културата дружно хвърли оставки след извършения от Министерството на културата одит.

Оставките са били депозирани по време на работна среща по покана на подопечното на служебния министър проф. Велислав Минеков ведомство. На нея е трябвало да бъдат обсъдени констатациите, направени при съответния одит. както и взетите управленски решения, свързани с развитието на НДК, посочват от културното ведомство.

Министър Минеков и екипът на МК благодарят и желаят успех на досегашното ръководство на НДК. За Министерството основен приоритет продължава да бъде НДК да се развива като водещ и отговарящ на съвременните стандарти конгресен и културен център, съобщава „frognews.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.