СК „Черно море-Бриз“ отново спечели проект по Програмата на ММС „Децата и спортният клуб", за подпомагане участието на деца в спортни прояви през 2021 г. С договор номер 36-00361104/210221 клубът продължава усилията си по стимулиране на спортните дейности за деца и организирането на спортно състезание. Основна цел на програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване физическа им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.

Чрез Програмата се създават условия и възможности за подпомагане на спортните клубове за развитие на детския спорт чрез участие на деца в спортни прояви и състезания.

Използват се също възможностите на спорта, като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, консумация на алкохол и наркотици чрез различни форми за двигателна активност.

Традиционни партньори на СК „Черно море – Бриз“ по проекта са МК „Приятели на морето“, МК „Балчик“, МК „Шумен“, ОМК „Приморско“.

Миналата година по този проект в акваторията на варненското езеро успя да се проведе детска регата за деца „Одесос“, в която участие взеха 81 деца от 7 до 18г, от 10 клуба. Тази година се очаква проявата да привлече още по-голям интерес и резултатите отново да важат за ранглистата на децата в отделните класове, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.