Снимка: БНР

Марио Смърков - областен управител на Област с административен център Варна представи днес пред служителите на Областна администрация Варна Симеон Димитров Костадинов. Той е назначен за заместник областен управител на Област с административен център Варна със заповед на министър-председателя.

Симеон Костадинов е роден на 12.02.1965г. в гр. Варна, женен с две деца, магистър в специалност „Териториална администрация“ на ВСУ “Черноризец Храбър“ - Варна. Бил е общински съветник в община Аврен - мандати: 2007-2011 г; 2015-2019 г; 2019-2023 г., председател на Постоянните комисии по: „Бюджет и финанси“ и „Административно-правна комисия“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.