Инж.‭ ‬Петър Ганев

Инж.‭ ‬Петър Ганев е новият директор на СИДП,‭ ‬гр.‭ ‬Шумен.‭ ‬Той е назначен със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

Петър Ганев е роден през‭ ‬1977‭ ‬г.‭ ‬в гр.‭ ‬Шумен.‭ ‬Завършил е Гимназия с преподаване на чужди езици‭ „‬Никола Йонков Вапцаров‭“ – ‬Шумен.‭ ‬Владее английски и немски език.

През‭ ‬2001‭ ‬г.‭ ‬придобива висше образование в образователно-квалификационна степен‭ „‬Бакалавър‭“ ‬в ЛТУ-София,‭ ‬специалност‭ „‬Горско стопанство‭“‬,‭ ‬а през‭ ‬2010‭ ‬година придобива магистърска степен по‭ „‬Горско стопанство‭“ ‬с направление‭ „‬Лесовъдство‭“ ‬в същия университет.

Професионалния си опит започва като упражнява частна лесовъдска практика в сферата на недържавните гори.‭ ‬От‭ ‬2009‭ ‬г.‭ ‬до‭ ‬2011‭ ‬г.‭ ‬работи като старши лесничей в ДГС-Шумен.‭ ‬От създаването на СИДП ДП през‭ ‬2011‭ ‬г.‭ ‬постъпва на работа в Централно управление на предприятието,‭ ‬като началник на отдел‭ „‬Маркетинг,‭ ‬продажби и ловностопанска дейност‭“‬.‭ ‬В последствие,‭ ‬в периодите‭ ‬2014‭ – ‬2021‭ ‬г.‭ ‬и от‭ ‬2023‭ – ‬до момента,‭ ‬инж.‭ ‬Петър Ганев е заемал длъжността заместник-директор на СИДП ДП,‭ ‬гр.‭ ‬Шумен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.