На 29 ноември 2023 г. уважаваният български учен, културолог, семиотик, социолог и философ проф. Ивайло Знеполски ни напусна, но чрез научната си работа и създадения от него Институт за изследване на близкото минало остави след себе си дълбока интелектуална следа и голяма отговорност.

Интелектуалното завещание на учения, чийто отдаден труд го превърна в „човекът история на близкото ни минало“, ще бъде тема на почетна публична дискусия на 27 февруари от 17:30 ч. в Огледалната зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

По време на събитието, организирано съвместно от Института за изследване на близкото минало, Нов български университет, Софийски университет и издателство „Сиела“, ще бъдат представени и последните две книги на проф. Ивайло Знеполски от знаковата поредица „Минало несвършено“ – „Тоталитаризмът: Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон“ и „Семейни разправии: Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон“.

Как мислим за тоталитаризма днес? Абстрактно понятие или жива заплаха? Как се ражда тоталитаризмът – уникален или банален? Кой е неговият родител – системата или човекът?

Отговорите на тези въпроси ще търсим с културолога доц. Георги Лозанов и философите проф. Владимир Градев и проф. дфн Георги Каприев. Модератор на разговора ще бъде българският филолог и културолог проф. Александър Кьосев.

По време на събитието ще бъдат обсъдени пресечните точки във възгледите на трима от най-големите мислители по темата „Тоталитаризъм“ – Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон, както и мисията на проф. Знеполски и Института за изследване на близкото минало да поставят теорията за тоталитаризма като проблемно поле, отворено към динамиката на времето и днешния ден.

Повече информация вижте във Фейсбук събитието на линка тук:

https://www.facebook.com/events/817578157052422/?ref=newsfeed

„Разбирането на политическите и историческите проблеми, тъй като се отнасят до дълбоки и основни човешки проблеми, не е без аналогия с разбирането на личностите; това, което една личност фундаментално е била, го разбираме само след нейната смърт. За личността това, което е окончателно и вечно, се разбира само след смъртта.“

Хана Арент

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.