Андрей Цеков – министър на регионалното развитие и благоустройството
Красимира Анастасова – кмет на община Долни чифлик, и Андрей Цеков – министър на регионалното развитие и благоустройството, подписаха днес две споразумения за финансиране на обекти от ВиК-инфраструктурата на община Долни чифлик на стойност 7 204 600,00 лв.
Първият обект е „Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа по ул. "Шипка", ул. "Рила", ул. "Смолян" и ул. "Витоша" в гр. Долни чифлик на стойност 3 385 000,00 лева с вкл. ДДС, включващ на реконструирана вътрешна водопроводна мрежа – 1000 m, изграждане и реконструиране канализационна мрежа – 1032 m, подмяна на СВО - 43 бр., и СКО - 43 бр., както и цялостно преасфалтиране на засегнатите участъци.
Вторият обект е „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа по ул. "Орлов камък", ул. "Камчийска долина" в с. Горен чифлик“ на стойност 3 819 600,00 лева с ДДС на 1700 л.м. водопроводна мрежа по двете улици, ще бъдат подменени всички сградни водопроводни отклонения – 113 бр., към прилежащите имоти по ул. „Орлов камък“ и ул. „Камчийска долина“.
При цялостното преасфалтиране на пътната настилка по ул. „Орлов камък“ и ул. „Камчийска долина“ с цел по-добро отводняване ще се монтират улични оттоци.
Срокът за изпълнение на обектите и въвеждането им в експлотация, съгласно споразуменията е до 31.12.2026 г.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.