Комисията по архитектура и градоустройство избра членове на работната група, която да изготви проект на задание за пълно или частично изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Варна. В състава й ще участват общо 23 души - девет общински съветници, двама заместник-кметове, четирима представители на администрацията и по двама представители на четири браншови организации.

В работата на комисията ще се включат общинските съветници Иво Балчев, Стоян Петков, Мартин Димов, Мартин Димитров, Павел Раличков, Николай Костадинов, Христо Атанасов, Мартин Златев и Генадий Атанасов. Към тях ще се присъединят зам.-кметовете Диан Иванов и Пламен Китипов, главният архитект, директорът на Дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране", както и началниците на отдели „Кадастър и регулация“ и „Недвижимо културно наследство“. Гласувано бе в комисията да участват също ръководителите и по един представител на камарите на архитектите, на инженерите, на строителите и на Съюза на архитектите. Всички те ще бъдат ангажирани да изготвят задание, което ще послужи за изменение на ОУП.

На днешното заседание на ПК „Архитектура и градоустройство“ членовете одобриха също Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имоти в местността Малък пясък в землището на район „Владислав Варненчик“.

Заседание имаше и Комисията по финанси и бюджет. Тя реши да бъдат увеличени с 4,5 млн. лева средствата за почистване във Варна. одобри актуализация на план-сметка „Чистота“, като окончателно решение ще вземе Общинският съвет.

С промените бюджетът за чистота става 51,5 млн. лева. Най-голямо увеличение се предвижда на средствата за почистване и поддържане на чистотата на местата, предназначени за обществено ползване. През летния туристически сезон е необходимо да бъдат завишени кратностите на дейностите, свързани с ръчно и механизирано почистване на уличните платна, спирките, площадите, пешеходните зони, детските и спортните площадки, беше изтъкнато по време на заседанието. За тази цел съветниците дадоха съгласието си средствата да бъдат увеличени от 6,6 млн. лв. на малко над 8,57 млн. лева.

Допълнителни 2 млн. лева ще бъдат осигурени за изграждане на Клетка 2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав. Актуализация ще се направи и на средствата за текущо почистване и поддържане на отводните канали и дерета, като в бюджета са заложени още 350 хил. лева. Заложени са и допълнителни 140 хил. лева за изпълнение на стар договор за зимно поддържане на пътища, улици и булеварди.

Средствата за актуализация на план-сметката за разходите ще бъдат осигурени от бюджета. Към средата на годината е отчетено преизпълнение на приходите от местни данъци и такси, като се очаква тази тенденция да се запази.

На днешното заседание стана ясно също, че Варна има 31 одобрени проекта за саниране със средства по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. В 10 от сградите има обекти, които са собственост на Община Варна, и за успешната реализация на предложенията е необходимо съфинансиране в размер до 1,862 млн. лева с ДДС. Членовете на комисията дадоха съгласието си за осигуряване на средствата, които ще бъдат заложени в общинските бюджети за следващите две години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.