Две от селата в община Суворово ще имат нови кътове за игри и забавления. Проектите, изготвени от екипа на общината, ще бъдат финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Единият ще е разположен в централната част на село Калиманци. Стойността на проекта е близо 10 хиляди лева. С парите ще бъде обособена модерна площадка за забавление не само на най-малките, но и вече порасналите. Тя ще е снабдена със съоръжения за фитнес и катерене, с къщичка за игра, пясъчник, люлка. Освен това ще бъде обиколена от жива ограда.

Проектът за село Николаевка е на стойност 9 680 лева. Площадката ще е както за малките, така и за големите. Освен люлки и пързалки, на нея ще издигната беседка ще има маса за тенис, а целият кът ще бъде озеленен, съобщават от общинска администрация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.