Рано тази сутрин е започнал нов оглед на заседналия край скалите на Камен бряг товарен кораб „Vera Su".

Повече информация за състоянието на плавателния съд ще бъде оповестена днес от изпълнителния директор на ИА "Морска администрация" кап. Венцислав Иванов.

Резултатите от огледа ще бъдат съобщени също по-късно през деня.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.