Преди извънредното заседание на депутатите ще се проведе Председателски съвет, съобщава NOVA TV. Темата - датата за провеждане на предстоящите президентски избори.

Вчера председателят на парламента Ива Митева заяви, че времето за вота наближава и навлизаме в 60-дневния срок на насрочване на изборите.

По думите й въпросът за датата трябва да бъде обсъден още тази седмица.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.