Международният морски форум „Синьото бъдеще – наша отговорност” ще излъчва онлайн на живо от Бургас. Форумът ще се проведе на 25 юни – Международен ден на моряка, чиято цел е да подчертае важността на моряшката професия и значението ѝ за световната търговия, съобщава Радио Бургас. Близо 20 български и чужди експерти приеха да участват с лекции, доклади и презентации.

Желаещите да проследят дискусиите, но не могат да присъстват ще имат тази възможност да го направят на следния линк: https://port-burgas.bg/livestream

Организатори на „Синьото бъдеще – наша отговорност” (The blue future – our responsibility / BeFOR) са „Пристанище Бургас” ЕАД, Българска асоциация на морските капитани и компанията „Shipposible” – морско застраховане и право.

Форумът ще бъде съпътстван от благотворителна изложба на младия художник Иван Сабрутов, който изяви желание при направени откупки на негови произведения, да дари 30 % от стойността им за Съюза на моряците ветерани.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.