Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" планира да превърне магазия №7 на територията на пристанище Варна-изток в Морска палата.

Идеята циркулираше в морските среди от няколко години, на едва сега предприятието е отправило обществена поръчка за осъществяването й. Това става ясно от обявената на 17 май поръчка в сайта на ведомството.

Срокът за подаването на офертите е 23:59 ч. на 25 юни. От доста време сградата - построена в далечната 1959 г., стои неизползваема.
Предвидено е да се промени нейното предназначение и тя да се обособи като мултифункционален интерактивен център, който ще е част от осъвременяването на пристанище Варна-изток и превръщането му в атрактивна зона за отдих на варненци и гостите на града.

Генералният директор на "Пристанищна инфраструктура" Ангел Забуртов вече е парафирал документацията по откритата процедура.

Според нея там ще бъде изграден мултифункционален интерактивен център за жителите и посетителите на морската столица от всички възрастови групи, в който ще бъдат извършвани дейности с образователно-развлекателен характер, водещи до стимулиране на интерес и вдъхновение към науката, технологиите, инженерството и изкуството.

В заданието се съобщава още, че е предвидено да се създаде мултифункционален център с културна и образователна насоченост, като обособените отделни съоръжения и помещения от една страна да допринасят за културният живот на морската столица, а от друга - да подпомагат чрез съвременни интерактивни методи академичния образователен процес, предоставяйки технологична база и подходящо съдържание.

Разширяването на сградата предвижда в състава на центъра да влязат като минимум следните обекти:
- Интерактивен музей на корабоплаването
- Библиотека
- Кафетерия
- Детски кът
- Научни кабинети
- Офис помещения
- Магазин
По този начин Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" се надява този нов център да се превърне в едно от най-често посещаваните и любими места във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.