Очаква се днес министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков да инспектират състоянието на язовирите в регионите на Варна и Бургас.

Емил Димитров коментира в края на миналата седмица: „Засега нямаме висока вълна. Не очакваме интензивни валежи. Всички язовири са с предвиден обем в тях да могат да поемат първоначално водата, за да не залее".

По същото време премиерът Бойко Борисов коментира: „В понеделник отиват колегата Нанков с кметовете на Варна и Бургас да успокоят населението. За радост, тези валежи напълниха язовирите, да спрат да се притесняват за сух режим. Инфраструктура сме се разпоредили и трябва да се направи - довеждащи водопроводи, аварийни водопроводи, за да може при една суша да реагираме веднага".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.