Община Варна ще отпусне еднократни социални помощи на 43 варненци. Средствата варират между 250 и 1000 лева и се дават за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. Общата сума е в размер на 19 150 лева, гласува единодушно ресорната комисия към местния парламент.

В тазгодишния бюджет на Община Варна са заложени 220 000 лева за социални помощи. До края на годината по това перо остават 140 650 лева, бе съобщено на заседанието.

Членовете на комисията одобриха и Общинска програма за закрила на детето за 2024 г. В нея са заложени седем приоритетни области. Една от тях е подобряването на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране правото му да живее в подкрепяща семейна или близо до нея среда. Акцент в програмата е и осигуряването на достъп до качествена предучилищна подготовка и образование.

Повишаването на осведомеността на обществото относно правата на децата, насилието над тях и стимулирането на активното участие в противодействието му също е сред приоритетите. В документа е заложено още провеждане на здравна политика към децата с гарантиране на детското здраве и насърчаване на здравословния начин на живот.

В рамките на днешното заседание беше напомнено, че тече кампания за набиране на приемни семейства под надслов „Стани приемен родител, дари обич на дете“. Необходими са нови 25 професионални приемни семейства. Осем от тях са за новородени, категория 0-3 г., 10 са за деца с увреждания и 7 – за деца с девиантно поведение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.