С празнично настроение и много вълнение в СУ "Васил Левски" в Девня беше открита новата учебна година. След дългата лятна ваканция, днес школският звънец отново огласи училищните сгради в кварталите "Девня" и "Повеляново", а дворовете им се изпълниха с деца.

15 септември бе най-вълнуващ и впечатляващ за първокласниците, които с трепет прекрачиха прага на класните си стаи! По повод на първия учебен ден кметът на община Девня Свилен Шитов пожела ползотворна и успешна година на всички ученици и учители, както и на родителите, на които отново ще се разчита да подкрепят своите деца по пътя на знанието!

На добър час!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.