Започна кандидатстването на деца и младежи във варненската школа „Дедал“. В продължение на петнадесет години школата провежда своята просветителска програма, насочена към образование в сферата на изкуството и стимулираща развитието на деца и младежи в неравностойно положение, в риск, както и млади, независими творци на свободна практика.

Срокът на обучение е от 1 октомври 2022 до 30 юни 2023 г. Свободните места по специалности са следните: от 9 до 11 години вкл. - 15 деца, от 12 до 14 години вкл. - 15 деца, от 15 до 20 години вкл. - 15 младежи. Кандидатите трябва да представят до три авторски творби на свободна тематика, изпълнени в техника по желание. След журиране творбите се връщат на авторите.

Предвидено е обучение и в специалностите:

-теория и практика на съвременното изкуство от 16 до 25 години – 15 младежи;

-фотография - от 14 до 25 години – 15 младежи /до три фотографски цикъла/;

-кинематография от 14 до 25 години – 15 младежи /до три фотографски цикъла сториборд, фотороман или клип/;

-дигитални изкуства от 14 до 25 години – 15 младежи /представяне на авторски творби по избор/;

-ударни инструменти от 8 до 18 години – 15 места;

Датата за представяне на творбите и записване е 01.10.2022, събота от 10 до 14 ч. на адрес: Варна 9000, бул. „Съборни“ 24, ет. 7. След журиране на творбите и кандидатурите ще бъде обявена дата за провеждане на събеседване с родители и настойници. Занятията се провеждат без такси за участие. Осигурени са всички необходими материали и пособия, лицензиран софтуер и техника. Екипът на "Дедал" работи безвъзмездно и напълно доброволно с образователна и културна цел. За въпроси - тел. 052 615521, 0888 240605

Просветителската програма за 2022 година е финансирана от: Национален фонд "Култура" и програмата "Erasmus+". Школата съществува с финансовата подкрепа на частни фирми / „Солвей Соди“ АД, "Хаос" АД/, приятели, ценители, меценати, както и с подкрепата на и Община Варна и Апелативен съд – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.