Пет случая на морбили са регистрирани във Варна през тази седмица, съобщи БНТ. Заразените са от едно семейство – четири деца, които са от 2 до 7 години, и възрастен. Състоянието им е добро.

Децата нямат имунизация срещу морбили, нямат поставени и други ваксини. Неотдавна членовете на фамилията са се върнали от чужбина, където се предполага, че са се заразили.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.