Традиционната годишна изложба на Сдружение на художниците - Варна - "Свети Лука" ще бъде открита на 18 октомври - в деня на светеца, който се счита за първия християнски иконописец.

Тя ще бъде подредена в Градската художествена галерия и може да бъде разгледана до 7 ноември. 

Експозицията включва творби живопис, графика, скулптура и приложни изкуства

Изложбата се реализира с подкрепата на Община Варна.

Събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, уверяват организаторите. 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.