Днес от 14 часа ще се проведе заседание на членовете на комисията “Култура и образование” към ОбС – Варна.

Те ще обсъдят номинациите за Голяма награда "Варна" и награди „Варна“ за ярки постижения в областта на културата през 2019 г.

След това членовете от комисията към местния парламент ще разгледат и предложението на кмета на морската столица за удостояването на граждани с почетни звания и отличия на община Варна. Накрая е предвидена и т. Разни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.