Благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“ купи първата детска неонатална линейка, която ще оперира в страната. Специализираният автомобил струва 200 000 лева, а средствата за закупуването му са осигурени от събрани пластмасови капачки и дарения.

Линейката е със специализирано оборудване за най-малките, както и със специална платформа и окачване, които способстват за транспортирането на бебета с минимален риск.

Специализираното средство отговоря на всички изисквания. Очаква се през есента да бъде готово и доставено до областния град, в който ще помага на най-малките бебета.

Варна е сред четирите града, които могат да получат новата детска линейка, каза Мартина Йорданова от „Капачки за бъдеще“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.