Санитарна резитба на клони на дървета по ул. "А. Пушкин" във Варна извършва общинска фирма. Работниците използват специална машина, с която се раздробяват клоните, а дървесината директно се изсипва в каросерията на камиона, съобщава Радио Варна.

Затворени са няколко участъка в района до приключване на дейностите по освежаване на короните.

Снимка: Радио Варна

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.