30 пространствени кубически метра дърва за огрев, които са добити незаконно, са конфискували горските през изминалата седмица. 18 кубика са отсекли бракониери в ДГС-Генерал Тошево, 11 кубика в ДЛС-Шерба и 1 кубик в ДГС-Варна. Проверяващите в Шерба са задържали и една каруца, а горските от ДГС-Цонево са конфискували инструменти за дърводобив. На нарушителите са съставени 13 акта и 2 констативни протокола по Закона за горите.

1167 проверки са извършени за периода 27.20-2.11.2020г. на територията на СИДП. За месец октомври инспекциите в горите на предприятието са 5945, като служители от стопанствата са конфискували от бракониери един автомобил, осем каруци, моторни триони и брадви. За предходният месец са задържани и 52 пространствени кубически метра дърва за огрев без контролни марки.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.