Варненският окръжен съд призна финансова санкция, наложена в Германия на 33-годишния Петър П. в размер на 95 евро за шофиране с превишена скорост. Делото бе образувано по искане на германската Федерална служба „Правосъдие“. Пред съда, мъжът от с. Звездица, общ. Варна посочи, че е съгласен да бъде призната финансовата санкция.

На 28.08.2020 г., като водач на товарен автомобил, той е бил засечен да се движи с 27 км./час над допустимото по федерален път в землище Мекел в посока град Трир.

Окръжен съд – Варна, като разгледа искането, констатира че не са налице основания за отказ от признаване на чуждия акт. Решението на съда ще бъде изпратено за изпълнение на органите на ТД на НАП – Варна, като Петър П. следва да плати глобата трансформирана в лева – 241,51 лева.

Постановеното решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.