Със съдебен акт №1312 от 2 юни 2021 год. Административен съд – Варна оставя без разглеждане жалбата на ОУ „Христо Ботев“, с. Николаевка, община Суворово и прекратява производството по адм. дело №1160/2021 г.

Припомнямe, че делото бе образувано по жалба от Основно училище „Христо Ботев“, с. Николаевка, община Суворово срещу Решение на Общински съвет – Суворово, с което Решение административният орган е дал съгласие да се закрие ОУ “Христо Ботев“, с. Николаевка, считано от 1 септември 2021 г. и учениците, които са жители на Община Суворово, да се пренасочат към СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Суворово или по избор на родителите към другите училища в общината.

В мотивите си съдът сочи, че съгласно Закона за предучилищно и училищно образование (чл.312 ал.6 вр. чл.310 ал.1) окончателният административен акт, с който се закрива общинско училище е заповед на Министъра на образованието и науката, като административното производство по издаването й започва по предложение на кмета на общината, след съответно решение на общинския съвет. Решението на общинския съвет няма самостоятелно действие, а представлява част от процедурата по издаване на заповед за закриване на училище.

Оспореното решение на Общински съвет -Суворово е част от производството по издаване на заповед на Министъра на образоването и науката (чл.310 ЗПУО), която заповед е актът, който подлежи на оспорване.

Волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата за издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове, не са индивидуални административни актове (чл.21 ал.5 АПК.) и не подлежат на оспорване.

Затова, в случая, съдът намира, че оспореното решение № 24-412 по Протокол № 24/19.05.2021г. на Общински съвет – Суворово не подлежи на оспорване, поради което жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.