В законоустановения едномесечен срок, Варненският окръжен съд се произнесе с решение и отмени въвод във владение, извършен по отношение на имоти с площ 18,783 дка, включващи част от Ботаническата градина във Варна. Със своето решение съдът указва на частния съдебен изпълнител да възстанови фактическото положение, като въведе обратно в имота Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Самото изпълнително дело е било образувано по молба на физическо лице срещу петима длъжници, въз основа на изпълнителен лист от 30.06.2020 г., издаден от Районен съд – Варна. С него петте физически лица били осъдени да предадат на взискателя няколко недвижими имота, сред които и част от Ботаническа градина – Варна.

Въводът на взискателя в имота бил насрочен на 26.08.2020 г. Именно това действие на частния съдебен изпълнител станало причина за подаване на жалба от Софийския университет, с която е инициирано и производството пред Окръжен съд- Варна. Университетът се е легитимирал като трето за спора лице, владеещо имота и заявяващо собственически права върху него. Според СУ „Св. Климент Охридски“ с Акт за публична държавна собственост от 24.08.1999г., Държавата е предоставила управлението и ползването на имота на университета. Изложено бе, че това владение не е изгубвано.

Окръжен съд – Варна прие, че Софийският университет е трето за изпълнителното производство лице, поради което разгледа делото в открито съдебно заседание с участието на взискателя и длъжниците в началото на февруари. Събрани бяха гласни доказателства за установяване на твърдените от университета факти.

Въз основа на материалите по делото, Варненският окръжен съд прие, че извършеният въвод срещу третото за изпълнението лице - Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ е незаконосъобразно, а подадената жалба основателна.

Решението на Окръжен съд – Варна е окончателно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.