Административен съд – Варна, оставя без разглеждане оспорването на П.С.В. – кандидат за народен представител, издигнат от ПП „Българско национално обединение“ срещу Решение № 2471 – НС от 10.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.С.В. срещу Решение № 200/ 04.04.2021 г. на РИК в Трети избирателен район – Варненски.

Съдът намира жалбата за неоснователна, като в мотивите си сочи, че право да оспорват административните актове имат тези граждани и организации, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения.

Като такава предпоставка изрично е предвидено подателят на жалбата да има доказан правен интерес от обжалването, а в случая такъв липсва, поради което и правилно ЦИК е оставила без разглеждане жалбата на П.С.В.

В случая парламентарните избори за народни представители окончателно са приключили, при това преди повече от един месец, поради което и съдът се солидаризира с позицията на ЦИК, че е отпаднал правният интерес на жалбоподателя П. В. да иска извършване на проверки по отношение конкретни действия в определени избирателни секции в изборния ден – 4 април 2021 г.

В определението си съдът подчертава, че правният интерес, който обуславя търсенето на защита, винаги следва да бъде личен, съвсем пряк и непосредствен, като в случая, предвид безвъзвратно изминалия времеви период и предвид факта, че парламентарните избори са окончателно приключили, то жалбоподателят към момента на постановяване на обжалваното решение на ЦИК, а и към настоящия момент, вече е загубил правния си интерес да оспорва Решение № 200 от 04.04.2021 г. на РИК в Трети избирателен район.

Определението на Административен съд – Варна, е окончателно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.