49-годишен мъж от Варна се призна за виновен в документно престъпление. На 5-ти септември миналата година, пред служител на сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР, той съзнателно се ползвал от неистински официален документ – диплома за завършено основно образование. Деянието е наказуемо по чл. 316 от Наказателния кодекс. На представения документ е бил придаден вид, че е издаден от основно училище в град Шумен на негово име. За самото съставяне на неистинската диплома от подсъдимия не може да бъде търсена наказателна отговорност.

Подсъдимият има предходна съдимост. По силата на постигнато между страните и одобрено от съда споразумение, с признание на вината, той следва да изтърпи наказание „пробация“. В продължение на 8 месеца подсъдимият подлежи на задължителни пробационни мерки, като трябва да се регистрира по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и за същия срок да провежда срещи с пробационни служители. В негова тежест са и направените по делото разноски.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.